VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KILPI CLUBU
(dále jen KC) platná ke dni 15. 2. 2018

Kilpi club (dále jen KC) je věrnostní program pro zákazníky společnosti PONATURE, s.r.o. (dále jen
PONATURE) se sídlem v Ostravě. Tento program poskytuje členům KC nadstandardní výhody oproti běžným zákazníkům. Zákazníci se mohou stát členy KC na základě své svobodné vůle, kterou stvrzují vyplněním přihlášky v maloobchodní síti specializovaných prodejen Kilpi nebo vyplněním registračního formuláře na stránkách www.kilpi.cz.

ČLENSTVÍ V KC

Členem klubu se může stát fyzická osoba, která dovršila 15 let věku. Dalším předpokladem pro členství v KC je souhlas žadatele se Všeobecnými pravidly KC. Karta je nepřenosná a je ji oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je karta registrována. Členem klubu se nemůže stát žádná právnická osoba (např. obchodní společnost). Možnost získat členství v KC mají všichni zákazníci, kteří se zaregistrují v maloobchodní síti nebo prostřednictvím internetu a souhlasí se všeobecnými pravidly KC. Vznik a zánik členství v klubu jsou bezplatné. Nové karty KC zároveň nahrazují stávající věrnostní karty Envy clubu. O jejich výměnu lze požádat na kterékoli z kamenných prodejen Kilpi v ČR nebo SR.

PODMÍNKY KILPI CLUBU

Existují dva způsoby registrace. První možností je registrace prostřednictvím prodavačů v maloobchodní síti na základě poskytnutí osobních údajů dle OP (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození) a emailové adresy. Karta KC je v tomto případě vydána zájemci o členství na počkání a slevu dle pravidel KC tak může člen klubu uplatnit již ve chvíli své registrace.

Druhým způsobem registrace je vyplnění registračního formuláře na stránkách www.kilpi.cz, a to na základě uvedení povinných údajů jako je jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození a emailová adresa. Správně vyplněný přihlašovací formulář je následně online odeslán do informačního systému. Hned poté zájemce o členství obdrží na svou emailovou adresu potvrzovací email s uvedením vygenerovaného zákaznického čísla. U nákupů prostřednictvím autorizovaného e-shopu je třeba brát v potaz časovou proluku pro uplatnění první slevy v délce 30ti minut. V případě elektronického přihlášení se do KC bude věrnostní karta opravňující k nákupům v síti kamenných prodejen a autorizovaných e-shopech členům zaslána na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději do 30ti dnů.

VĚRNOSTNÍ KARTY KC

PONATURE vydává zákazníkovi na základě řádně vyplněné přihlášky věrnostní KC kartu, díky které získává její člen klubové výhody a slevy na nákupy. 

SLEVY A VÝHODY PRO ČLENY KC

  • Speciální klubová cena na zboží značky Kilpi

  • Roční bonusy v podobě dalších výhod

  • Speciální akce pro členy Kilpi klubu

ZÁNIK ČLENSTVÍ V KC

  1. Člen klubu poskytl nesprávné údaje v přihlášce do KC

  2. Člen klubu zneužil výhod, které mu byly poskytnuty

  3. Člen klubu požádá písemnou formou o ukončení členství v KC

SYSTÉM KC

Společnost PONATURE s.r.o. vytvořila pro své zákazníky věrnostní klub. Používání členských karet KC přináší zákazníkům řadu slev a výhod. V rámci KC získávají členové procentuální slevu na jakékoliv nákupy v kamenné síti specializovaných prodejen Kilpi a autorizovaných e-shopech v České a Slovenské republice a navíc mohou čerpat výhody bonusového programu.

Podmínkou pro čerpání slev a výhod KC je předložení platné karty při placení ve specializovaných prodejnách Kilpi. 

SLEVY A VÝHODY PRO ČLENY KC

1) Členové KC získávají speciální klubovou cena na zboží značky Kilpi

2) Členové KC mohou využít výhody dle aktuálních mimořádných akcí pro členy KC

3) Pro členy KC platí akční ceny na vybrané produkty

4) Členům KC je zasílán newsletter informující o připravované akci a dalších slevách

5) V případě uplatnění karty v den svých narozenin získává člen KC slevu 500 Kč (20 EUR na Slovensku) na jakýkoliv další nákup, a to v případě, že jeho útrata přesáhne 1000 Kč (40 EUR). Tuto slevu je možné uplatnit pouze v den narozenin a na nákup v kamenné síti specializovaných prodej Kilpi.

ČERPÁNÍ VÝHOD KC

V rámci KC získávají členové klubu další výhody, jejichž využívání se řídí pravidly KC. Tato pravidla budou uváděna v propagačních materiálech informujících o výhodných nabídkách členům klubu. Každý držitel karty KC má nárok zúčastnit se speciálních akcí, slev nebo soutěží určených pro zákazníky KC. O aktuálních výhodách je zákazník pravidelně informován v prodejnách, e-mailem nebo prostřednictvím příspěvku na blogu na www.kilpi.cz. Výhody a slevy člena klubu nelze sčítat či kombinovat s jinými bonusovými akcemi na prodejnách, pokud není pro konkrétní akci stanoveno jinak.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENA KC

Zákazník svým vyplněním a odesláním přihlášky do KC souhlasí s tím, že PONATURE zpracuje veškeré zde uvedené osobní údaje do databáze sloužící pro členství v KC a pro používání členské karty. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné. Žadatel o členství v klubu dále souhlasí s tím, aby PONATURE jako správce zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uvedené osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek klubu. PONATURE prohlašuje, že bude činit opatření proti neoprávněnému a nahodilému přístupu, jakož i jakémukoliv neoprávněnému zpracování osobních údajů. PONATURE je oprávněná zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele, přičemž člen klubu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel prostřednictvím PONATURE již nepodléhá dalšímu souhlasu. Zákazník tímto vyslovuje souhlas, aby PONATURE předala zpracované osobní údaje zákazníka jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení klubu. V případě písemného odvolání tohoto souhlasu PONATURE osobní údaje člena zlikviduje. Každý člen KC je povinen aktualizovat své osobní údaje v případě jejich změny. Především pak korespondenční a emailovou adresu. Může tak učinit e-mailem na asistentka@kilpi.cz nebo písemně na korespondenční adresu PONATURE.

SOUHLAS S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ

Zákazník vyplněním a odesláním přihlášky do KC souhlasí s tím, že PONATURE využije jeho elektronický kontakt za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačního systému PONATURE a směrnice 2002/58/ES, o soukromí a elektronických komunikacích. Souhlas je poskytnut dobrovolně, na dobu neurčitou. Člen KC se může kdykoliv písemně odvolat od tohoto souhlasu a PONATURE osobní údaje člena zlikviduje.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

PONATURE si vyhrazuje právo na zveřejnění výherců soutěží pořádaných v rámci KC, včetně jmen výherců, a to bez jejich souhlasu a bez finančních náhrad za zveřejnění. Veškeré odměny v rámci klubu nejsou právně vymahatelné. PONATURE si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně upravit Všeobecná pravidla KC, zvláště pak bodové přepočty a slevy poskytované za zúčtovací období. Členové KC budou o těchto změnách informováni prostřednictvím klubové sekce na stránkách www.kilpisport.com nebo přímo ve specializovaných prodejnách Kilpi. PONATURE si vyhrazuje právo v případě nutnosti ukončit činnost klubu. Datum ukončení klubu bude sděleno prostřednictvím klubové sekce na www.kilpi.cz nebo přímo v prodejnách Kilpi.

Tyto podmínky Kilpi klubu platí od 15. 2. 2018 a plně nahrazují podmínky platné do tohoto data.