VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KILPI CLUBU
(dále jen KC) platná ke dni 25. 5. 2018

Kilpi club (dále jen KC) je věrnostní program pro zákazníky společnosti PONATURE, s.r.o. (dále jen PONATURE) se sídlem v Ostravě. Tento program poskytuje členům KC výhody oproti běžným zákazníkům. Zákazníci se mohou stát členy KC na základě své svobodné vůle, kterou stvrzují vyplněním přihlášky v maloobchodní síti specializovaných prodejen Kilpi nebo vyplněním registračního formuláře na stránkách www.shopkilpi.cz.

ČLENSTVÍ V KC

Možnost získat členství v KC mají všichni zákazníci, kteří se zaregistrují v maloobchodní síti nebo prostřednictvím internetu a souhlasí se všeobecnými pravidly KC. Členem KC se může stát fyzická osoba, která dovršila 15 let věku. Členem klubu se nemůže stát žádná právnická osoba (např. obchodní společnost). Vznik a zánik členství v klubu jsou bezplatné.

PODMÍNKY KILPI KLUBU

Existují dva způsoby registrace. První možností je registrace prostřednictvím vyplnění přihlášky v maloobchodní síti na základě poskytnutí osobních údajů dle OP (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození) a emailové adresy. Karta KK je v tomto případě založena zájemci o členství na počkání a slevu dle pravidel KK tak může člen klubu uplatnit již ve chvíli své registrace.

Druhým způsobem registrace je vyplnění registračního formuláře na stránkách www.shopkilpi.cz  a to na základě uvedení povinných údajů jako je jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození a emailová adresa. Správně vyplněný přihlašovací formulář je následně online odeslán do informačního systému. Zájemce o členství obdrží na svou emailovou adresu potvrzovací email s pokyny, jak virtuální kartu Kilpi klubu používat. U nákupů prostřednictvím autorizovaného e-shopu www.shopkilpi.cz je třeba brát v potaz časovou proluku pro uplatnění první slevy v délce 30 minut. V případě elektronického přihlášení se do KK bude virtuální věrnostní karta opravňující k nákupům v síti kamenných prodejen a autorizovaném e-shopu www.shopkilpi.cz členům zaslána na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

VĚRNOSTNÍ KARTY KK

V případě ztráty karty může člen požádat o vydání nové karty na kterékoliv specializované kamenné prodejně Kilpi.

Karta je nepřenosná a je ji oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je karta registrována. 

SLEVY A VÝHODY PRO ČLENY KK

Společnost PONATURE s.r.o. vytvořila pro své zákazníky věrnostní klub. Používání členských karet KK přináší zákazníkům řadu slev a výhod. V rámci KK získávají členové přístup k akčním nabídkám určeným pouze pro členy Kilpi klubu v kamenné síti specializovaných prodejen Kilpi a autorizovaných e-shopech v České a Slovenské republice a navíc mohou čerpat výhody bonusového programu.

Speciální klubová cena na zboží značky Kilpi při nákupu v eshopu shopkilpi.cz.

500 Kč (20 EUR na Slovensku) k narozeninám při nákupu zboží značky Kilpi v kamenné síti specializovaných prodejen KILPI a v celkové hodnotě nákupu nad 1000,- Kč (40 EUR na Slovensku). Slevu lze uplatnit pouze v den narozenin člena klubu (slevu nelze sčítat s ostatními výhodami KC a právě probíhajícími marketingovými akcemi).

Speciální akce pro členy Kilpi klubu.

Podmínkou pro čerpání slev a výhod KK je předložení platné karty při placení ve specializovaných prodejnách Kilpi.

ZÁNIK ČLENSTVÍ V KK

Člen klubu poskytl nesprávné údaje v přihlášce do KK

Člen klubu zneužil výhod, které mu byly poskytnuty

Člen klubu požádá písemnou formou o ukončení členství v KK

ČERPÁNÍ VÝHOD KK

V rámci KK získávají členové klubu další výhody, jejichž využívání se řídí pravidly KK. Tato pravidla budou uváděna v propagačních materiálech informujících o výhodných nabídkách členům klubu. Každý držitel karty KK má nárok zúčastnit se speciálních akcí, slev nebo soutěží určených pro zákazníky KK. O aktuálních výhodách je zákazník pravidelně informován v prodejnách, e-mailem nebo prostřednictvím klubové sekce na www.kilpisports.com, www.shopkilpi.cz nebo www.kilpi.cz.

Výhody a slevy člena klubu nelze sčítat či kombinovat s jinými bonusovými akcemi na prodejnách, pokud není pro konkrétní akci stanoveno jinak.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENA KK

Zákazník svým vyplněním a odesláním přihlášky do KK souhlasí s tím, že PONATURE zpracuje veškeré zde uvedené osobní údaje do databáze sloužící pro členství v KK a pro používání členské karty. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné.

Žadatel o členství v klubu dále souhlasí s tím, aby PONATURE jako správce zpracovával uvedené osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem o ochraně osobních údajů.

PONATURE prohlašuje, že bude činit opatření proti neoprávněnému a nahodilému přístupu, jakož i jakémukoliv neoprávněnému zpracování osobních údajů.

PONATURE je oprávněna zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele, přičemž člen klubu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel prostřednictvím PONATURE již nepodléhá dalšímu souhlasu. Zákazník tímto vyslovuje souhlas, aby PONATURE předala zpracované osobní údaje zákazníka jinému zpracovateli za účelem nabízení obchodu a služeb. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení klubu. V případě písemného odvolání tohoto souhlasu PONATURE osobní údaje člena zlikviduje.

Každý člen KC je povinen aktualizovat své osobní údaje v případě jejich změny. Především pak korespondenční a emailovou adresu. Může tak učinit e-mailem na asistentka@kilpi.cz nebo písemně na korespondenční adresu PONATURE.

SOUHLAS S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ

Zákazník vyplněním a odesláním přihlášky do KK souhlasí s tím, že PONATURE využije jeho elektronický kontakt za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačního systému PONATURE a směrnice 2002/58/ES, o soukromí a elektronických komunikacích. Souhlas je poskytnut dobrovolně, na dobu neurčitou. Člen KK se může kdykoliv písemně odvolat od tohoto souhlasu a PONATURE osobní údaje člena zlikviduje.

VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Členství v KK a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí člena KK, proto nemohou být předmětem dědického práva. Práva případně zanikají z důvodů uvedených v bodě Zánik Členství v KK.

Společnost PONATURE si vyhrazuje právo měnit a upravovat všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu KK, podmínky poskytovaných výhod i podmínky členství. Členové budou o těchto změnách informováni prostřednictvím zaslaných sdělení, internetových stránek nebo na letácích v prodejnách.

Věrnostní program KK připravila společnost PONATURE s.r.o. s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo KK v odůvodněném případě ukončit.  Datum ukončení KK se vyhlásí vývěskou v prodejnách KILPI a na www.shopkilpi.cz  minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Po oznámeném datu ukončení KK nebude možné uplatnit členské karty ani výhody plynoucí z jejich držení.

Tato všeobecná pravidla věrnostního KK vydala společnost PONATURE s.r.o. U Hrůbků 251/119, 709 00 Ostrava, jako závazný předpis pro provozování KK v ČR a na Slovensku a pro členy KK, jejichž karty jsou registrovány a vydány v ČR a na Slovensku.

 Tato všeobecná pravidla věrnostního KK jsou platná od 25.5.2018.